د دموکرات ګوند غړو له هغه وروسته د ولسمشر ټرمپ د استیضاح طرحه وړاندې کړه چې د جمهوريت غوښتونکو یو لوړ پوړي غړي وویل چې ښاغلي ټرمپ د «استیضاح وړ» سرغړونې کړي دي. د جمهوریت غوښتونکو سناتور پت تامي وویل چې د کانګرس پر ودانۍ د خپلو پلویانو په برید کې د…